هدف دوره:

کمپ تربیت مشاور ویژه حوزه زنان و خانواده با هدف آماده ساختن و تربیت علاقه‌مندانی برنامه ریزی شده است که به هر صورت ممکن، در یکی از حوزه های مرتبط با زنان، خانواده یا جمیعت مشغول به فعالیت می باشند و یا مایلند در این زمینه به کنشگری اجتماعی یا علمی بپردازند. این کمپ، قصد دارد تا مهارت های علمی، عملی، شبکه های ارتباطی و همچنین دانسته های تخصصی مبتنی بر تجربه افراد و متخصصان را در بستر یک نظام آموزشی ویژه در اختیار فراگیران قرار دهد. ورودی های این کمپ، پس از طی دوره به مجموعه ای از مهارت های نرم، ابزارها و توانمندی های تخصصی و همچنین شبکه های حرفه ای برای فعالیت و کنشگری در حوزه زنان، خانواده و جمعیت مجهز می شوند. این کمپ بصورت مساله محور و مبتنی بر نظام مسائل موجود در حوزه های یاد شده طراحی شده است و از اساتید نام آشنا و ویژه ای بهره می برد.

ضرورت دوره:

مساله زنان، خانواده و جمعیت، به عنوان یک مساله ویژه، چندبعدی و میان رشته ای شناخته می شود که مواجهه با آن و کنشگری تخصصی در این حوزه، به مجموعه ای از توانمندی های خاص و ویژه نیاز دارد. از طرفی دیگر، کنشگران سازمانی این حوزه در برخی از موارد، از گروه هایی انتخاب می شوند که ممکن است با بعضی از زیرساخت ها و پاردایم های علمی و همچنین ابزارهای تخصصی این حوزه آشنایی نداشته و از بینش کافی برای تحلیل مسائل و نگرش سیستمی و مبتنی بر داده بهره مند نباشند. در خصوص کنشگران اجتماعی نیز، گاهی فقدان رویکرد علمی، آشنا نبودن با مبانی نظری، ادبیات، توانمندی های تخصصی و همچنین مقتضیات خاص حوزه زنان، خانواده و جمعیت، ممکن است به بروز برخی ناکارآمدی ها منجر شود. لذا این دوره می کوشد تا خلاءهای موجود علمی، عملی، ابزاری و همچنین شبکه ای را در حوزه نظام مسائل زنان، خانواده و جمعیت شناخته و مبتنی بر مسائل موجود ابزارهای فناورانه و رویکردهای نوآوری از منظر نوآوری اجتماعی به ارائه راه حل های درخور اقدام ورزد.

ثبت نام شما صرفا پس از انجام مصاحبه و سپس پرداخت شهریه تایید می شود.

شهریه دوره به میزان 8 میلیون تومان است که امکان پرداخت آن در 4 قسط مقدور می باشد.

ظرفیت دوره محدود است.