اهداف و ماموریت‌های خانه خلاق و نوآوری ترمه

خانه خلاق ونوآوری ترمه با حوزه ماموریتی نوآوری مبتنی بر فرصت، می‌کوشد تا نهادها و سازمان ها را به کنشگران حوزه نوآوری از طریق تعریف کارویژه‌هایی هدفمند متصل نماید. از این رو ترمه:

  • یک نهاد تخصصی در حوزه نوآوری بصورت عام و حوزه نوآوری در صنایع خلاق و فناوری های نرم به صورت اختصاصی است.
  • نهادی اکوسیستم‌ساز است که می‌کوشد از طریق فضاسازی نهادی در بدنه دانشگاه تهران، به عنوان یک کنشگر فرصت‌ساز در فضای نوآوری شناخته شود.
  • یک نهاد تسهیلگر نوآوری است که می کوشد تا فرصت‌های بدست آمده را به کنشگران دارای ظرفیت متصل نماید.
  • یک بستر تحقیق و توسعه در حوزه نوآوری به خصوص نوآوری اجتماعی است که می کوشد بازیگران اختصاصی حوزه نوآوری را در برنامه هایی هدفمند متصل سازد.