درصورتی که مایلید بصورت داوطلبانه در برنامه های خانه خلاق و نوآوری ترمه و مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران همکاری کنید، لطفا فرم زیر را پر نمایید.

مزایای همکاری داوطلبانه با ما

  • دریافت گواهی همکاری با خانه خلاق و نوآوری ترمه و مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و سایر بخش های دانشگاه بر حسب موضوع
  • فرصت توسعه شبکه همکاری با طیف گسترده ای از فعالان حوزه های مرتبط
  • برخورداری از حق النتفاع مادی و معنوی در پروژه های تحقیقاتی، اجرایی، کسب وکاری و غیره بر حسب موضوع
  • برخورداری از تخفیف ویژه و فرصت حضور رایگان در برنامه های خانه خلاق و نوآوری ترمه
  • امکان تعریف برنامه های شخصی و ایجاد بستر همکاری با خانه خلاق و نوآوری ترمه، مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و سایر بخش های دانشگاه تهران