خیرین گرامی، این برنامه ها با حمایت افرادی چون شما، تامین مالی می گردد، درصورتی که شما نیز مایلید در برگزاری این رویداد و تداوم آن ها در آینده نیز مشارکت نمائید، لطفا از این برنامه حمایت کنید. 

نام برنامه: ترمه پلاس

هدف از برگزاری:

  • آموزش مهارت های زندگی دانشجویی به دختران شهرستانی مقیم خوابگاه ها
  • آموزش مهارت های کسب وکاری و توسعه فردی به دانشجویان خوابگاهی
  • تغیر ذهنیت و ایجاد مهارت های تطبیق پذیری و توسعه اقتصادی
  • شبکه سازی و آشنایی با زیرساخت های توسعه مهارت های کسب وکاری

ضرورت برگزاری دوره:

دانشجویان خوابگاهی، به خصوص دختران، از دانستنی های کافی و لازم برای زندگی در شهر تهران و استفاده از ظرفیت های موجود برخوردار نمی باشند، از طرفی دیگر، دانشگاه نیز مهارت های لازم در حوزه های مختلف برای توسعه فردی و حرفه ای را در اختیار آنان قرار نمی دهد. لذا دوره فوق ضمن مهارت آموزی عملی در سه حوزه یادشده، در قالب یک پروژه عملی، به طراحی یک ایده کسب وکاری و سپس حمایت از آن در قالب فعالیت های منتورینگ، فضای کار اشتراکی و سرمایه گذاری خرد نیز منجر می گردد.

خروجی های این برنامه:

  • تربیت دانشجویانی که نه تنها از مهارت های نرم زندگی برخوردارند، بلکه با کنشگری اقتصادی و روش های ایجاد اقتصاد مالی نیز آشنا شده اند.
  • ایجاد شبکه ای از افراد توانمند هم سن و آشنا با زیست بوم نوآوری و فناوری کشور
  • بهزیستی اجتماعی و فردی دختران در محیط اجتماعی شهر تهران
  • ایجاد زیرساخت های تاسیس و توسعه یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی برای دختران خوابگاهی

تامین مالی:

1 میلیون تومان به ازای هر دانشجو

ظرفیت برگزاری:

200 دانشجوی خوابگاهی

حمایت از برگزاری این رویداد