درصورتی که مایلید تا در خانه خلاق و نوآوری ترمه پذیرفته شوید، لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید.

صرفا فایل با پسوند PDF پذیرفته می شود.